ปริมาณการใช้ยา Ammonium Chloride


ปริมาณ และระยะเวลาใน การใช้ยา ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ แพทย์ผู้รักษา โดยมีตัวอย่างการใช้ยา ดังนี้

เพิ่มความเป็นกรดของเลือด

ผู้ใหญ่

ปริมาณการใช้ยาขึ้นอยู่กับความรุนแรง อาการ และความทนต่อยาของผู้ป่วย ยาแบบสารละลายต้องเจือจางก่อนใช้และหยดยาเข้าทางหลอดเลือดดำด้วยอัตราไม่เกิน 5 มิลลิลิตร/นาที โดยคอยตรวจสอบค่าไบคาร์บอเนตในเลือด (Bicarbonate) เนื่องจากมีผลต่อสภาพกรดด่างของเลือด

การใช้ยา Ammonium Chloride

  • ยา Ammonium Chloride ต้องเจือจางยาในของเหลวก่อนใช้ โดยให้ยาด้วยวิธีหยดเข้าทางหลอดเลือดดำ

  • แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง

  • ห้ามให้ผู้อื่นใช้ยานี้ และห้ามใช้ยาของผู้อื่น

  • เก็บยาที่อุณหภูมิระหว่าง 15-30 องศาเซลเซียส โดยเก็บให้พ้นจากสายตาเด็กและสัตว์เลี้ยง

  • ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรถึงวิธีการกำจัดยาที่ไม่ได้ใช้แล้วอย่างเหมาะสม

+ There are no comments

Add yours